Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 05.07.2022

1. Rekisterinpitäjä

Hautauspalvelu Aava Oy (3283889-5)
Salontie 2
25500 Perniö

2. Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa, rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun rekisterinpitäjään.

3. Rekisterin nimi

Hautauspalvelu Aava Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenottolomakkeiden kautta kerättyjä tietoja käytetään vastaamaan asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Sivustolla vierailevan käyttäjän ip-osoite tallentuu palvelimen kävijälogiin.
Hautauspalvelu Aava Oy käyttää sivustollaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja vastaanottavat rekisterin käsittelemiseksi käytetyt sisäiset järjestelmät, jotka sijaitsevat joko Euroopassa tai USA:ssa ollen Privacy Shield -rekisteröityjä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin pyytäessä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kolmannen osapuolen palvelut kuten Google Analytics saattavat säilyttää tietojaan EU-maiden ulkopuolella. Hautauspalvelu Aava Oy:n toimesta tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näitä ovat asiakkuuksiin yhteydessä olevat työntekijät. Hautauspalvelu Aava Oy varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain
henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Hautauspalvelu Aava Oy toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta ja suojaa nämä salasanoilla.

9. Tietojen säilytysaika

Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta. Hautauspalvelu Aava Oy voi kuitenkin omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi (esimerkiksi huolellisuusvelvoitteensa toteennäyttämiseksi) säilyttää henkilötietoja tämän jälkeenkin tarpeellisin osin.

10. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröity olemassa oleva asiakas voi muuttaa, poistaa tai unohtaa tietonsa tekemällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, tulla unohdetuksi sekä oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin kohteeksi.